Figure Drawing Course

طراحی از بدن انسان

پدرام محمدطاهری

این دوره ی آموزشی شامل شش درس مقدماتی در مورد طراحی فیگور خواهد بود و درس ها بصورت از پیش ضبظ شده در دسترس شماست

جلسه اول - ساختار در طراحی فیگور

درک ساختار و حرکت در طراحی فیگور و استفاده از فرم های اولیه برای بیان اجزاء مختلف بدن انسان در طراحی ​

جلسه دوم - جِسچر در طراحی

آشنایی با ایده ی جِسچر یا خطوط حرکتی در طراحی و بکارگیری آن در طراحی فیگور برای دستیابی به فیگور هایی زنده تر و یکپارچه تر​

جلسه سوم- موقعیت فیگور در فضا

نمایش بدن انسان در فضا و موقعیت های مختلف مدل و درک پرسپکتیو در طراحی فیگور

جلسه چهارم - طراحی سر و گردن

شناخت مقدماتی ناحیه جمجمه و صورت و گردن با کمک ایده هایی که در درس های اولیه ی این دوره به آن پرداخته شد​

جلسه پنجم - طراحی تنه یا تورسو (قفسه سینه و لگن)

آشنایی با تورسو یا تنه و مقدماتی بر نحوه ی مشاهده و طراحیِ قفسه ی سینه و لگن در طراحی فیگور

جلسه ششم - طراحی دست و پا و درک تناسبات بدن

ساختار اولیه ی دست و پا و نحوه ی ساده سازی آنها در زمان طراحی از بدن انسان و آشنایی با تناسبات فیگور

این دوره می تواند مناسب هر سطحی باشد چه نخستین روزی است که می خواهید طراحی فیگور را آغاز کنید و یا اینکه سال هاست با این شاخه ی مهم از طراحی آشنایی دارید

ثبت نام

جهت ثبت نام و آگاهی بیشتر از طریق زیر تماس بگیرید

Pedram.paintings@gmail.com
Instagram : @Pedram.m.taheri

Scroll Up